Bostads AB Poseidon bjöd ett antal arkitektkontor att ta fram idéförslag för utvecklingen av området längs Litteraturgatan och man valde att gå vidare med förslaget Backa Grön av Okidoki Arkitekter. Projektet innebär blandad bebyggelse på parkeringsytorna längs Litteraturgatan i Backa med minst 500 nya bostäder till segregationens och bostadskrisens Göteborg.

Backa grön är del av en bredare trend just nu som handlar om att förtäta miljonprogramsområden och förändra dem strukturellt.” – ­Rickard Stark kreativ ledare på Okidoki.

Områdets gröna karaktär kan bevaras och samtidigt tillförs en variationsrik bebyggelse med fokus på den mänskliga skalan. Skisserna redovisar ett blandat område med en mängd olika boendeformer i varje kvarter – allt från studentbostäder till radhus, små och stora hyresrätter och bostadsrätter. Det skapar möjlighet till ökat kvarboende och skall även attrahera nya människor till att flytta till Backa. Tydligt definierade gårdar och trädgårdar ger en stärkt känsla av tillhörighet och tillgänglighet för de boende. Trots en tät bebyggelse finns möjligheten att visa sin egen identitet, att ha sin egen dörr och en egen trädgård. Identiteten inom varje kvarter är viktig för hemkänslan.

”Vi vet att den egna gården hamnar högt upp på önskelistan i de boendeundersökningar som har tagit del av. Därför är det viktigt att arbeta med tydliga gårdsbildningar.” – Maja Ivarsson kontorschef på Okidoki Arkitekter.

Nya mobilitetslösningar och levnadsmönster gör att parkeringsplatser och trafikseparering ifrågasätts alltmer och ytorna längs bostadsområdena är lågt hängande frukt för byggandet av nya bostäder.

”Jag tror att man skulle kunna lösa hela bostadsförsörjningen bara genom att bygga på trafikimpedimenten i miljonprogramsområdena”, säger Rickard Stark.

Ur juryns motivering: ”Balansen mellan gröna stråk på gåendes villkor, möjlighet till parkering längs gatorna samt strategiska hörn för publika ytor tror vi kommer att tillföra liv och rörelse både på huvudgatan och i området.

Förslaget har också ett tydligt hållbarhetsperspektiv, med stor fokus på ett miljövänligt och resursfrämjande boende, bostäder för olika typer av hushåll och behov och flexibilitet i verksamheter och användning.”

Backa grön_Litteraturgatan_Okidoki Arkitekter_visionsbild_WEB

Backa grön_Litteraturgatan_Okidoki Arkitekter_flygvy_WEB

Fullständigt pressmeddelande och högupplösta bilder för nedladdning finns här.

Kontaktpersoner: 

Maja Ivarsson, maja@okidokiarkitekter.se, 0709-18 90 08

Rickard Stark, rickard@okidokiarkitekter.se, 0736-22 72 00