Arkitektur­policy och andra strategiska dokument

Behöver din kommun hjälp med era strategiska dokument? Vi hjälper er med arkitekturpolicy, strategi, översiktsplan eller annat.

Står din kommun inför frågeställningar vad som kommer efter propositionen Gestaltad livsmiljö? Hälften av landets kommuner saknar idag en arkitekturpolicy, men flera är i stånd att formulera eller skapa en egen strategi. Vi har hjälpt flera kommuner med stöd i sina strategiska dokument som styr arkitekturkvalitet i syfte att förtydliga och förenkla tillämpningen av dessa. Vad som har gjort vårt arbete lyckosamt är förmågan att omsätta teoretiska och strategiska mål och ställningstaganden till operativa verktyg.

Vi har erfarenheten av att arbeta på båda sidor av plan- och byggprocessen. Å den ena sidan projekterar vi hus och planer, även som egen-regiprojekt, och å andra sidan har vi på uppdrag av kommuner arbeta med kvalitetsstyrning via kvantifierbara och förutsägbara incitament, kvalitetsprogram och kravställande i samband med markanvisning, bygglov m.m.

De flesta professionella planerare och arkitekter är idag medvetna om vad gestaltad livsmiljö innebär vad gäller målbild och ansvar, men hur tar vi vidare detta så att det också får en konkret, positiv påverkan i vardagen? Dokumenten som vi har hjälpt till med syftar till just detta, dvs att ge praktiskt och pedagogiskt stöd för tjänstemän i dialog med politiker och inte minst för byggaktörer för att skapa en bättre kvalitet i byggprojekt.

Diagrammet visar "slankhetstal" som ett nytt begrepp som utvecklades för att kvantifiera kvaliteter för höga hus i Trelleborg.

I ”Siluett för Trelleborgs stad” formuleras ställningstagande och verktyg för hur stadens utveckling skall diskuteras och bedömas av kommun och exploatörer. Dokumentet är ett tydligt exempel på hur den landsomfattande politiska inriktningen ”Gestaltad livsmiljö” omsätts i en praktisk verklighet i en mellanstor svensk stad. I arbetet med dokumentet lades stort fokus på att slutprodukten skulle vara en konkret utgångspunkt och ett användbart verktyg för dialog mellan stadsbyggnadskontor och exploatörer, före och under projektutveckling i stadens olika delar.

Vi har även hjälpt Haninge kommun som konsultstöd för deras arkitekturstrategi. Arbetet pågår och dokumentet kommer att färdigställas under 2024. Hör av dig till oss så kan vi berätta mer om hur vi har hjälpt kommuner med samma frågeställningar som er tidigare.

 

Vill du veta mer? Hör av dig till Liisa, studiochef för studio Urban Design.

STUDIOCHEF URBAN DESIGN

Liisa Gunnarsson K., arkitekt
0708-670 195
liisa.gunnarsson@okidokiarkitekter.se