UTÖKAD INNERSTAD. Området kring det gamla badhuset (Erik Fehling 1939) ska förtätas genom ny detaljplan. Här tillkommer funktionsblandad stadsbebyggelse med hotell (ca 120 rum) och ca 230 bostäder. I detaljplanen ingår även bland annat den gamla brandstationens lokaler och en äldre polisstation som ska bidra med butiker och arbetsplatser sammanvävda till en stark enhet. Vi hjälper MTA Bygg och Anläggning sedan några år tillbaka med denna utveckling som i skrivande stund (2023) befinner sig i granskningsskede.

STADSBYGGNADSMÖNSTER. Kvarteret skiljer sig från stora delar av centrala Trelleborg med byggnader som ligger indragna från gatulinjen. Förslaget följer i huvudsak de grundläggande stadsbyggnadsprinciperna som finns i gällande stadsplan vad gäller byggnadernas placering i fastighetsgräns och bred användning. Planförslaget bygger på att stärka kvarterets samband till den stadsstruktur som finns i dess omgivning avseende både placering, höjd och funktion. Samtidigt ska de värdefulla byggnaderna skyddas för att bevara de kulturhistoriska värden som finns på platsen.

ARKITEKTUR. De nya bostadsbyggnaderna uppförs i tre till sex våningar med tydligt markerade hörn, ett återkommande element i närmiljön. De står i gatuliv och bildar ett slutet kvarter som ramar in torgytor framför de bevarade byggnaderna i söder och väster. Visionen för gestaltningen för bostadshusen i sydöst tar sin utgångspunkt i en moderniserad form av traditionell Trelleborgsbebyggelse med fasader i tegel och sadeltak. Fasadernas karaktäristiska gavelmotiv och risaliter bryter ner skalan på kvarteret och återspeglar den småskaliga fastighetsindelning som präglar övrig bebyggelse i denna del av staden. Byggnaderna uppförs med ett flertal tegelsorter. Socklar och frontoner artikuleras och förtydligas, bland annat genom användandet av gördelgesims, för att ytterligare förstärka kvarterens dynamiska uttryck. Visionen för bostadshusen i nordöst inspireras av den närliggande 20-tals klassicismens färgskala och av Art Deco-traditionens attribut från samma årtionde. Indragna trapphus bryter upp volymen för att möta skalan på bebyggelsen norr om kvarteret. För att möta upp den kulturhistoriskt värdefulla badhusbyggnaden trappas byggnadsvolymerna i kvarterets norra del ned mot väst. Närmast badhuset avslutas bostadsbebyggelsen med ett rundat hörn, vilket kontrasterar badhusets rätvinkliga modernism och tydliggör övergången till nytillkommen bebyggelse. Kvarteret uppförs med nedtonad gestaltning som en lugn fond för det kulturhistoriskt värdefulla badhuset. Uteplatser och balkonger i västerläge ger ögon på hotellets servicegata utan att för den del befolka den. Huvudentréer till denna del av kvarteret är vända mot gårdssidan.

”Gestaltningsmässigt tar bostadshusen sin utgångspunkt i en moderniserad form av traditionell Trelleborgsbebyggelse.” Rickard Stark, ansvarig arkitekt

Hotellbyggnaden är utformad som ett kontrasterande element till bevarade hus och tillkommande bostadskvarter. Huvudfasaden utförs i mörkt färgad plåt med tydlig relief- och skuggverkan och har sin inspiration från den sextiotalsbyggnad som tidigare låg på platsen och från 20-talets art deco-arkitektur. Samtida formgivning med färg och material i plåtkassetter förankrar arkitekturen i vår tid. En byggrätt som i förslaget är en inglasad del av gårdsmiljön breddar ut hotellets publika delar och möjliggör kontakt med det gamla polishuset. Sammantaget möjliggörs ca 6500 m2 BTA till hotellverksamhet, motsvarande ca 120 rum.

OKIDOKI arbetar med värdeskapande fastighetsutveckling, ofta i gränssnitten mellan stad/byggnad och samtida tillägg/kulturhistoria. Vill du veta mer, hör av dig till Liisa Gunnarsson Kriegelsteiner, Studiochef Urban Design: liisa.gunnarsson@okidokiarkitekter.se, 070–8670195. Eller Rickard Stark, ansvarig arkitekt, 0736-22 72 00, rickard@okidokiarkitekter.se