Urban Design

FIXFABRIKEN

Stadsbyggnadsmönster. Okidoki har tillsammans med markägaren Göteborg stad gestaltat den vision om blandstad som efterfrågades för Fixfabriksområdet. Det har varit viktigt hur den nya stadsdelen kopplas till omgivande stadsdelar med sammanhängande stråk och hitta en trafiklösning som stödjer områdets utveckling. Inte minst har det handlat om att sätta en ny identitet på den nya stadsdelen och omforma den från industri- och bussgarage till en modern och attraktiv urban livsmiljö. Okidokis uppdrag startade 2016 och man ville då se en Vallastaden 2.0 - dvs en uppdaterad version av den stadsbyggnadsmodell som vi hade utvecklat tidigare och som bl.a. innebar att flera mindre byggherrar gavs möjlighet att bidra till mångfald inom samma kvarter. I och med senare politiska ställningstaganden har marken anvisats kvartersvis och till högsta pris.

Uppdraget omfattade strukturplanering med underlag till detaljplan för 600 bostäder i den norra delen av området och av oss föreslagna byggrätter mot Oscarsleden (P-hus inom riskområde) samt en utökning av förskola och bostäder direkt öster om området. Stadsbyggnadsmönstret är en klassisk kvartersstruktur med slutna kvarter i upp till sex våningar. De totalt sex nya stadskvarteren möjliggjordes genom att vi utmanade gränsen mot spårvagnsförrådet, där husen står mer eller mindre i tomtgräns. Konsekvensen blev att vi kunde förlänga Kennedygatan med det nya mittstråket och som även kopplar vidare ner mot Röda sten. Utöver bättre integrering med omgivande gatunät blev exploateringen bättre än tidigare studerade alternativ och alla kvarter fick privata bostadsgårdar.

Perspektiv Karljohansgatan. Området ligger nedanför en höjd med befintlig bostadsbebyggelse och sluttar ned mot norr.

Perspektiv Ostindiegatan.

Ankaraktörer. En av byggrätterna inom respektive kvarter tilläts vara större och för en ankaraktör som kan möjliggöra för mindre byggherrar att bygga sida vid sida. Syftet var att få till en social mix i närmiljön och att målgrupper på så sätt blir mer blandade. En mindre del av detaljplanen medger stadsradhus i ett unikt läge och flera äldre kulturhistoriska byggnader bevaras och ges förstärkt skydd i och med den nya detaljplanen. Ett av dessa hus är det sk Linneförrådet som fram till omvandlingen av området delvis var nedgrävd till andra våning p.g.a. topografiska anpassningar. Vi föreslog ett större grepp kring den vackra byggnaden som innebar en större nedsänkt platsbildning i solläge med bl.a. terrasseringar för ökad tillgänglighet från Ostindiegatan.

Linnéförrådet får ökad tillgänglighet från Ostindiegatan.

Integrerat gatunät. Området ligger nedanför en höjd med befintlig bostadsbebyggelse och sluttar ned mot norr. Den naturligt stora höjdskillnaden möjliggjorde att några byggnader inom varje kvarter kunde släppas upp och få ett högre våningsantal utan att störa stadssiluetten, men även för att säkerställa ljusförhållandena på gårdarna. De huvudsakliga trafikflödena sker i väst-östlig riktning via gator på allmänplats. På i nord-sydlig riktning binds gatorna samman av gränder som är utformade för gångtrafik med trappor och ramper. I söder där området slutar kraftigt stigande ligger en större skola och i nordost ligger en förskola i direkt anslutning till Sannaparken och en av Göteborgs bästa pulkabackar.