Samhällsfastigheter

HEMSJÖ SKOLA

Hemsjö kyrkskola är en skola på landsbygden (ursprungligen byggd 1938) vackert belägen på en höjd ca 12 km söder om Alingsås. Miljön är kulturhistoriskt värdefull både med avseende på byggnaderna i sig, men även som påverkansområde i och med närheten till kyrkan. Den nya ”Skolan mitt i byn” består av flera byggnader som ligger nära varandra grupperade invid kyrkan. Konceptet är ”småkul” och en genomgående princip för projektet har varit barnens perspektiv från insida och ut, med detaljer som tar ner skalan både i känsla och sakligt.

Matsal och tillagningskök ryms i en separat nybyggnad som kopplats till en lång uppbruten byggnad med undervisningslokaler och förskola som ramar in skolgården. Vid den stora eken på skolgården finns en fornlämning som har fått ett uppbyggt trädäck som skydd och därmed kunnat integreras i lekytorna. De dekorerade balkongerna skydd mot övertemperaturer och samtidigt väderskydd för utomhuspedagogik, lek och utevila för förskolebarnen. Men det är även ett ekonomiskt och enkelt sätt att ge liv åt en i övrigt enkelt utformad byggnad. Dörromfattningar i form av moln och blommor tillsammans med en varierad och kreativ färgsättning ger orienterbarhet och tillhörighet för eleverna. Den gamla prästbostaden har byggts om och anpassats till dagens krav på arbetsmiljö. Den tidigare skolbyggnaden har bl.a. blivit ämnessalar och omklädningsrum för en ny idrottshall.

”Med stor inlevelse och ett kreativt förhållningssätt kan vi med enkla medel vitalisera en befintlig skola och skapa förutsättningar för social hållbarhet”

Hemsjö idrottshall är en tillbyggnad till den ursprungliga skolbyggnaden som nu har bl.a. blivit ämnessalar och omklädningsrum. Idrottshallens placering ”vägg i vägg” blir på så sätt väldigt kostnadseffektiv och energieffektiv då befintliga omklädningsrum och andra komplementfunktioner kunde nyttjas. Uppdraget har omfattat framtagning av bygghandling för renovering, ombyggnad och nybyggnad i en styrd totalentreprenad.

Miljön är kulturhistoriskt värdefull både med avseende på byggnaderna i sig, men även som påverkansområde i och med närheten till kyrkan. Den nya ”Skolan mitt i byn” består av flera byggnader som ligger nära varandra grupperade invid kyrkan.