HUS C

LYCKHOLMS FABRIKER ligger centralt i Göteborg, strax söder om Liseberg. Det anrika tidigare bryggeriområdet ska utökas, förtätas och kompletteras med kontor, hotell och nya verksamheter. Den första etappen med nybyggnationen av kontorshuset Hus C är nu färdigställd och innebär ett samtida tillägg i området. I vårt arbete med kontorshuset har det varit centralt att integrera den gamla kulturhistoriskt värdefulla miljön med de nybyggda fastigheterna.

Fasaden i brunt tegel smälter in bland de kringliggande industrifastigheterna.

Läget mellan Mölndalsån och järnvägsspår och motorväg medför en rad utmaningar och vi har i arbetet med Lyckholmsområdet och Hus C utrett frågor som rör risk, buller, trafik och mobilitet samt byggnadsantikvariska frågor. Den befintliga bebyggelsen omfattas av byggnadsantikvariska bestämmelser och bedöms som särskilt värdefull att bevara. I de gamla bryggeribyggnaderna runt Hus C, byggda i slutet av 1800-talet, har vi utrett möjliga programalternativ, såsom hotell och gymnasieskola, och utrett möjligheterna för fortsatt exploatering i området. Vi har även arbetar med inredningsuppdrag och hyresgästanpassningar åt de nyinflyttade verksamheterna i Hus C.