Machinrum är Herlitz Properties nya kontors­byggnad i Göte­borg. Det är ett själv­ständigt hus i blå­grönt glaserat tegel och glas som inordnar sig fint i den histo­riska industri­miljön. Arkitek­turen är saklig, vacker och mogen och uppfyller våra egna krav för tillägg i kultur­historisk kontext. Det innebär i praktiken att arbeta med den ursprung­liga arkitek­turen på platsen, snarare än emot. Fredrik Hansson beskriver:

– De senaste decennierna har det egent­ligen bara funnits ett arkitek­toniskt svar på tillägg i k-märkta miljöer och det är att göra tvärt­emot och det tror vi är fel. Vi försöker i stället göra tillägg som smälter samman med objektet och det blir nästan alltid en bättre helhet.

Klippan har en central plats i Göte­borgs industri­historia och det var tidigare stadens gräns mot havet. Carnegies socker­bruk bildades på resterna av det tidigare slottet som låg här och man till­verkade bl.a. socker och porteröl. Arkitek­turen är nygotisk och ganska typisk bruks­arkitektur represen­terad av såväl arkitekterna Adolf Edelsvärd som Hans Hedlund.

– Vi har tagit med oss det gotiska motivet med yttre markerade bärverk i fasaden som ger fina skugg­spel. De spröjsade fönstren ger en härlig känsla, inte minst inifrån, och det blir vackert ihop med de gamla bygg­naderna, säger Fredrik Hansson.

Teglet är ett standard­tegel som har glaserats unikt för just det här projektet. Den blå­gröna havs­kulörer kopplar bygg­naden till platsen som Göte­borgs historiska port mot havet.