Skans­berget i GP

Den senaste tiden har GP haft flera artiklar som handlar om hur man skulle kunna bebygga Skansbergets sydsida. Initiativet kom från Alexander Lisinski vars medborgarförslag nu ska tas upp i byggnadsnämnden. Detta är en bra idé som vi delar. Vi ansöker idag om direkt markanvisning och planbesked för att återuppbygga Skansberget så fort som möjligt. Låt oss nu bryta den göteborgska traditionen och komma igång direkt.

Det var ett historiskt misstag av kommunen att riva landshövdingehusen på Skansbergets sydsida på 1960-talet, men ett lika stort misslyckande är att vi sedan dess inte har lyckats att bebygga platsen med annat än baracker – även ifall flera försök har gjorts under åren. Trots färdiga byggrätter, skriande bostadsbrist och villiga exploatörer har en av stadens mest intressanta platser förblivit en rastplats för hundar och pallkragsodling.

Det vi vill är att återställa majoriteten av husen. Genom att bygga landshövdingehus som kopior av de ursprungliga, men med moderniserat inre, skulle vi läka ett sår i staden som stått öppet i mer än 50 år. Av de ursprungligen 13-talet hus vill vi återuppbygga minst 9 för främst bostäder, men vårt förslag innehåller även sex förskoleavdelningar som ersätter dagens fyra – i en stadsdel med kronisk brist på förskoleplatser.

Bild från 1905. Alla hus är idag rivna förutom Skansen kronan

Skansberget har varit bebyggt
Skansberget bebyggdes vid förra sekelskiftet med "fritt liggande trä- och stenhus, som stadsvillor i parkmiljö, med omgivande planteringar indraget från gatan". Bebyggelsen utgjordes av ett landshövdingehus med alla romantiska kvaliteter man kan önska sig: utblickar, terrasser, små smitvägar, slingrande gångar och trappor i granit och utsikt med kvällssol.

Tyvärr tilläts bebyggelsen förfalla successivt genom bland annat hyresregleringar. Därefter försvann allt i ett nafs i samband med den stora stadsförstörelsen på 1960-talet. Idag finns endast Linnégatan 32 (Linnéterrassen) kvar. Som tur är finns dock alla stödmurar och delar av husgrunderna fortfarande bevarade – delvis färdiga att bebygga. Detaljplanen från 1960-talet medger parkeringsgarage och en 200 meter lång huslamell och tillåter således inte ett återställande.

Växande opinion att bygga
På senare år har en allt starkare opinion för en byggnation och återställande av den unika miljön vuxit fram. De bygginitiativ som gjorts historiskt har dock stoppats. Ett problem med de förslag som har presenterats historiskt är att de varit mer inspirerade av miljonprogrammets modernistiska bebyggelse än den ursprungliga generösa träarkitekturen. Det har sannolikt och med viss rätt spätt på proteststormarna.

Nu är tiden mogen för ett omtag i och med att ängsligheten för de historiska kvaliteterna idag är mindre. I "Mål och inriktning för Göteborgs stad 2018" fastslås att "ambitionen att bygga staden klimatsmart, tät, grön och blandad är överordnad" och "Historisk stadsplaneanalys över Göteborg" ska beaktas i utbyggnadsplaneringen. Konkret så kan detta ge stöd för att bebygga gamla tomter igen.

Vi vill bygga landshövdingehus
Miljön är fantastisk, men bjuder också en del utmaningar; de stora nivåskillnaderna ställer höga krav på tillgänglighet för såväl människor som fordon. Vår utredning visar dock att det är fullt möjligt att realisera förslaget utan att kompromissa med dagens krav. Vi prioriterar de byggrätter som möter gatan i syfte att spara så mycket parkmark som möjligt och på samma gång tillgängliggöra en stor del av berget som idag är svårtillgängligt. Vår aktörsgrupp har både de finansiella förutsättningarna, erfarenheten och den organisatoriska förmågan för ett genomförande hela vägen fram till inflyttning. Det handlar bl.a. om den antikvariska kompetensen som krävs, men vi har även arkitekttjänster för hela kedjan från planprocess till färdigprojektering.

Vårt förslag innebär:

  • Landshövdingehusen återställs antikvariskt korrekt
  • Bostäder med i huvudsak bostadsrätt men även hyresrätter
  • En förskola med sex avdelningar som ersätter dagens totalt fyra
  • Tillgängliggörande av Skansberget för fler göteborgare
  • Läkande av det sår i staden som har stått öppet sedan 1960-talet


En fantastisk möjlighet
Det gläder oss att debatten om Skansberget blossat upp på nytt. Det innebär kort sagt en fantastisk möjlighet. Här kan vi bygga tätt med närhet till ett levande stadsliv, service och kollektivtrafik. Samtidigt tillför vi kvaliteter för alla som redan vistas i området. Rent tekniskt har vi befintliga stödmurar och terrasser som går att bygga vidare på. Vi har heller ingen lera eller och marken ägs av Göteborg stad.

Vi ser det som ett test på Göteborgs förmåga att gå från ord till handling. Om vi inte klarar av att bygga här, hur ska vi då klara av att bygga någon annanstans i centrala Göteborg? Låt oss visa att det är möjligt.