Vallastaden

Hösten 2012 utlystes en tävling av Linköpings kommun med målet att utforma en stadsplan som skulle ligga till grund för nästa stora bomässa i Sverige. Frågan man ställde sig i tävlingen var ”Hur ser ett hållbart samhällsbyggande ut i framtiden?”. Tävlingen vanns av Okidoki och arbetet resulterade i den innovativa stadsdelen Vallastaden, som presenterades i form av Sveriges största bomässa i september 2017.

Vallastaden bygger på en idé om variation, kreativitet och social hållbarhet. Det är ett fokus som präglar hela stadsdelen – från hur området planerats, till hur tomterna tilldelats och vilken typ av hus som byggts. En ny samhällsbyggnadsmodell har utvecklats för stadsdelen. Vallastadsmodellen innefattar ett antal principer och metoder som syftar till att främja kreativitet, hållbarhet och mångfald. Modellen är utformad för att vara tillåtande inom strukturande ramar; gestaltningen är fri medan stadskvalitéer och hållbarhetsaspekter regleras. Tomterna tilldelas utifrån en lista med kvalitetskriterier. Exempelvis premieras olika typer av satsningar på social och ekologisk hållbarhet och arkitektoniska och stadsmässiga kvalitéer. Det ger möjligheter för små och oetablerade aktörer och en stad präglad av innovation och mångfald.

Syftet var att skapa en stadsdel som är blandad både gällande sina invånare och sin arkitektur. Och det har fungerat. Okidoki har som områdesarkitekter utvecklat Vallastaden från tävlingsvinsten till färdigbyggd stadsdel med 1000 bostäder, verksamheter och service på bara 5 år.

Gatorna i Vallastaden karaktäriseras av den marksten som lagts i mönster av mattor. Idén kommer från en önskan om att förstärka det offentliga rummet – som ett inbjudande vardagsrum öppet för alla.

Vallastadsmodellen i korthet
- Dela in marken i mindre fastigheter. Kvarteren delas upp i många fastigheter med kortsidan mot gatan. Villor, radhus och flerbostadshus blandas i samma kvarter. Då kan fler aktörer bygga.
- Gör färdigt detaljplanen innan marken säljs. Kommunens möjlighet att ställa krav är självklart mycket större innan marken sålts, än efter försäljningen. Det förkortar också tiden som byggaktören tvingas ligga ute med pengar, vilket underlättar för små aktörer.
- Sätt ett fast pris på marken och låt byggherrarna konkurrera med åtaganden istället. I Vallastaden sätts poäng enligt en förutbestämd skala. Variation i lägenhetsstorlekar ger till exempel extra poäng, liksom verksamhetslokaler i bottenvåningarna. Bolag som åtar sig att genomföra sådana kvaliteter får förtur till marken. Marknadens innovationsförmåga utmanas till att utveckla bättre livsmiljöer.