Brand­stationen i Trelleborg

Hotellets huvudfasad utförs i mörkt färgad plåt, med tydlig relief- och skuggverkan, och hämtar sin inspiration från den sextiotalsbyggnad som tidigare låg på platsen och från 20-talets art deco-arkitektur.

Transformationer är ett affärsområde som växer och brandstationen i Trelleborg är ett sådant pågående utvecklingsprojekt där Okidoki driver processen på uppdrag av MTA Bygg och Anläggning. Förslaget innebär ett bevarande av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i kvarteret och möjliggör samtidigt för tillbyggnader till den nuvarande brandstationen. Bebyggelsen utvecklas för hotellverksamhet med publika restauranger och konferensmöjligheter. På resterande delar av fastighetens västra och östra sidor uppförs två nya bostadskvarter.

Bostadshusen tar sin utgångspunkt i en moderniserad form av traditionell Trelleborgsbebyggelse.

Målsättningen är att utveckla ett kvarter med tydlig innerstadskaraktär för att bli en mer integrerad del av centrala Trelleborg. Byggnaderna står i gatuliv, med verksamheter i stora delar av flerbostadshusens bottenvåningar. Tillsammans ramar bebyggelsen in en torgyta framför de bevarade byggnaderna.

Gestaltningsmässigt tar bostadshusen sin utgångspunkt i en moderniserad form av traditionell Trelleborgsbebyggelse. Husen ska uppföras i tegel med sadeltak och fasadernas karaktäristiska gavelmotiv och burspråk återspeglar den småskaliga fastighetsindelning som präglar övrig bebyggelse i denna del av staden. Husen är i fyra till sex våningar med tydligt markerade hörn. Byggnaderna uppförs med ett flertal tegelsorter och sockelvåningar och frontespiser artikuleras med olika former av mönstermurning för att ge ett dynamiskt uttryck. Sammanlagt möjliggörs ca 12 000 m2 BTA med bostäder, ca 120-140 lägenheter. Byggnadshöjder är anpassade för att möjliggöra träbjälklag i vindsvåningar och verksamheter i bottenvåning.

Hotelltillbyggnaden är utformad som ett kontrasterande element till bevarade hus och tillkommande bostadskvarter. Huvudfasaden utförs i mörkt färgad plåt med tydlig relief- och skuggverkan och hämtar sin inspiration från den sextiotalsbyggnad som tidigare låg på platsen och från 20-talets art deco-arkitektur. Samtida formgivning med färg och material i plåtkassetter förankrar arkitekturen i vår tid. Övriga delar av byggnaden byggs i ett mörkt tegel som står tillbaka i förhållande till bevarad kulturhistorisk bebyggelse. En byggrätt som i förslaget är en inglasad del av gårdsmiljön breddar ut hotellets publika delar och skapar en möjlig kontakt med kvarterets inre stråk mot badhuset. Sammantaget möjliggörs ca 6500 m2 BTA till hotellverksamhet, motsvarande ca 120 rum.

Kvarteret utvecklas för hotell, publika restauranger och konferensmöjligheter.
De kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i kvarteret bevaras och möjliggör samtidigt för tillbyggnader till den nuvarande brandstationen.