Ölandskajen

Folklig lyx är grejen för de nya perma­nenta restaurang­paviljongerna på Ölands­kajen i Kalmar. Det är Okidoki för P&E Fastig­heter som har gjort det förslag som ett enigt plan­utskott nu tagit beslut om.

Ölandskajen, som framhålls som den ”folkliga kajen”, ska för­stärkas och renoveras och kommunen har länge velat se en ny arkitek­tonisk lösning för café och restaurang­byggnaderna vid det populära hamn­stråket. P&E Fastigheter är redan fast förank­rade på platsen med stora innehav i hamnen såsom bl.a. universitetet. Den nya bebygg­elsen får en mix av café, vinbar, restau­rang och glass­café och på så sätt kan det bli verksam­het året runt.

– För oss blir det positivt med det nya till­skottet och vi kan fokusera på hela hamn­miljön med olika inne­håll som kan komplettera varandra, säger Karl-Johan Grem, koncern­chef på P&E fastigheter.

Markanvisnings­tävlingar handlar i regel om bostäder eller samhälls­fastigheter, men i det här fallet handlar det om kommer­siella fastig­heter för restaurang­innehåll. För att hitta den bästa lös­ningen för platsen, som både tar vara på det kommer­siella läget och den kultur­historiska miljön, valde man därför att gå fram med en arkitekt­tävling. En tävling som Okidoki vann med en trä- och koppar­bebyggelse. Rickard Stark, ansvarig arkitekt berättar:

– Träet har en given plats i Kalmar och speglar den folkliga känslan i kajen medan koppar represen­terar den exklusiva lyxen som kopplar till slottet. Den tydliga siluetten och detalj­eringen kommer att bli identitets­skapande för Kalmar som redan drar mycket folk.

Läs mer om tävlingsvinsten i Barometern.