Björkris

Ambitionen med Björkris är att skapa en tät och varierad stadsmiljö som samtidigt känns sammanhållen och på ett naturligt sätt knyter an till omgivningen. Inspirationen har hämtats från äldre stadsmiljöer, som ofta innehåller många olika typer av platsbildningar och byggnader, men där det också finns en röd tråd och en gemensam nämnare mellan kvarteren.

Utformningen av Björkris utgår från kvaliteterna i den klassiska kvartersstaden, men här finns inga helt kringbyggda gårdar. Istället för kvartersstadens strikta indelning mellan privat gård och offentlig gata erbjuder Björkris en bredare palett av utemiljöer. Området har en tydlig bebyggelsestruktur och tillgodoser behovet av privata och gemensamma ytor, men innehåller dessutom ytor där gränserna är mer flytande. Förgårdsmarken och släpp mellan byggnadsvolymer kan exempelvis användas till att lyfta ut vissa av gårdens funktioner i gränsytan mot det offentliga rummet. Smala smitvägar genom kvarteren är ett sätt att möjliggöra en annan typ av rörelse genom området än den som sker längs gatorna.

Höga krav har ställts på funktionsplanering och detaljutformning av dessa gränssnitt, så att distinktionen mellan privata och publika rum bibehålls. I detta hänseende blir exempelvis vegetation, staket, komplementbyggnader och andra rumsskapande element viktiga för att skapa tydliga gaturum. Strukturen möjliggör att livet på gårdarna kan sippra ut och berika gatan. Det skapar även fler kontaktytor där människor möts i vardagen.