Urban Design

BJÖRKRIS

I den nya stadsdelen Björkris, vid Hede station i Kungsbacka, har vi hjälpt Trollängen med hela det tidiga skedet från gestaltning och strukturplan via genomförande av detaljplaneprocess till antagande. Som Kungsbackas norra entré är Björkris nu på väg att bli ett modernt stationssamhälle med tydlig kvartersstruktur som knyter an till handelsområdet i söder, prästgården och naturen i väster. Villor, radhus och flerbostadshus blandas, men varje kvarter har sin egen identitet. Husen är klimatsmarta och värms upp med miljövänlig, biobränslebaserad fjärrvärme. Här kommer finnas bostäder för alla åldrar och skeden i livet. Grönområden och gårdar binder samman kvarteren och mycket kraft har lagts på utformningen av gator och torg.

Björkris allé är det självklara huvudstråket genom Björkris, längs vilken både områdets verksamhetslokaler, park och förskola ligger samlade. Gatans utformning är mer klassiskt stadsmässig jämfört med övriga gator inne i området. Gatan har kantstensparkering längs hela norra sidan vilket ger liv, rörelse och funktionalitet till stadsrummet.

Utformningen av Björkris utgår från kvaliteterna i den klassiska kvartersstaden, men här finns inga helt kringbyggda gårdar. Istället för kvartersstadens strikta indelning mellan privat gård och offentlig gata erbjuder Björkris en bredare palett av utemiljöer. Området har en tydlig bebyggelsestruktur och tillgodoser behovet av privata och gemensamma ytor. Höga krav har ställts på funktionsplanering och detaljutformning av dessa gränssnitt, så att distinktionen mellan privata och publika rum bibehålls. I detta hänseende blir exempelvis vegetation, staket, komplementbyggnader och andra rumsskapande element viktiga för att skapa tydliga gaturum.

Gatunätet i Björkris är utformat för att göra stadsdelen till en väl integrerad del i en större övergripande stadsväv, nu och i framtiden.