Hemsjö Skola

Hemsjö kyrkskola är en skola på landsbygden, byggd 1938, vackert belägen på en höjd ca 12 km söder om Alingsås. Skolan består av flera byggnader som ligger nära varandra, invid kyrkan. En administrativ byggnad har byggts om och anpassats till dagens krav på arbetsmiljö. Den tidigare skolbyggnaden har bl.a. blivit ämnessalar och omklädningsrum för en ny idrottshall. Matsal och tillagningskök ryms i en separat nybyggnad som kopplats till en lång uppbruten byggnadskropp med undervisningslokaler och förskola som skärmar av skolgården. Vid den stora eken på skolgården finns en fornlämning som har fått ett uppbyggt trädäck som skydd och därmed kunnat integreras i lekytorna.

Genomgående principer för projektet har varit lekfullhet från insida och ut, med detaljer som tar ner skalan till barnens nivå. De dekorerade balkongerna ger solavskärmning och väderskydd. Utomhusytor som kan användas i undervisningen såväl som för lek och utevila för förskolebarnen. Men det är även ett ekonomiskt och enkelt sätt att ge liv åt en i övrigt enkelt utformad byggnad. Dörromfattningar i form av moln och blommor tillsammans med en varierad och lekfull färgsättning ger orienterbarhet och tillhörighet för eleverna.

”Vi har lärt oss att med stor inlevelse och ett lekfullt förhållningssätt kan vi med enkla medel vitalisera en befintlig skola och skapa förutsättningar för social hållbarhet”

Skolan har som mål att alla skall lära känna varandra och därigenom känna en trygghet överallt. Eleverna ska ges chans att påverka planeringen, vilka metoder de ska använda och hur de ska visa sitt kunnande. Arbetet i skolan och på fritids ska sätta fart på barnens fantasi, skapande och ge en inre drivkraft och motivation.

Några av våra principer i arbetet med skolmiljöer är att plocka ner arkitekturen till barnens skala och att miljöerna ska uppmana till lekfullhet. En skolmiljö som är anpassad efter eleverna och inte det omvända.