Urban Design

KATRINEBERG

Okidoki + 02-landskap vann tävlingen om den nya stadsdelen Katrineberg i Karlstad  2022. Området ska få en egen identitet, vilket juryn ansåg att det vinnande bidraget lyckats med:

”En varierad och upplevelserik stadsdel som skapar attraktiva grönområden för alla Karlstadsbor […] Särskilt bra har de varit på att lyfta och utveckla de allmänna platserna. Både att tillgängliggöra stranden och skogen men även utformningen av en ny park och ett torg. Kvarter med bra mått, lagom tätt gatunät, ger användbara innergårdar. Måttfull skala och fin variation på bebyggelsen."

Vy över Katrineberg från nordost med den nya stadsparken i förgrunden

Projektets koncept vilar på att alltid låta naturen vara närvarande i stadsstrukturen. Gröna passager bryter igenom kvarteren och in på de privata bostadsgårdarna. Trots en urban miljö med gator och kringbyggda kvarter präglas strukturen av grönska, dels genom en långtgående terräng- och naturanpassning men även genom stora gröna gårdar. De generösa bostadsgårdarna och direkta kopplingarna till naturen gör det enkelt att ta klivet ut i skogen både för barn, ungdomar och vuxna.

De nya gatorna och bebyggelsen är placerade och anpassade efter topografin och de skyddade biotoperna. I stället för en rak gata skapas ett slingrande gaturum som är väl anpassat till gång- och cykeltrafikanters hastighet och rumsupplevelse. Ett gaturum med brutna siktlinjer ger en spännande rumssekvens där nya utblickar leder flanören vidare samtidigt som det dämpar hastigheten för bilister.

Ett hållbart vardagsliv bygger på den lilla skalan där alla behov finns i ens närhet - en så kallad ”stadsby”. I Katrineberg kan man promenera eller cykla till allt - till stad, park. land, skog, vatten och strand.

Månsgården (gul byggnad) flyttas till Katrineberg och blir ett nav för kulturen i området.

Förskolan ansluter till de kulturhistoriska lämningarna med utemiljö delvis i ruinen.

Udden och strandkanten görs tillgänglig via spänger och sittplatser.

Vi föreslår att den rivningshotade Månsgården blir nytt fondmotiv i slutet av huvudgatan (gul byggnad). Torget ramas in av byggnader med lokaler i markplan.

Efter tävlingsvinsten har förslaget bearbetas och ett kvalitetsprogram har tagits fram. Syftet med kvalitetsprogrammet är att förtydliga detaljplanens avsikter och hålla den höga ambitionen som formulerats genom arkitekttävlingen och planarbetet levande vid genomförandet av detaljplanen. Kvalitetsprogrammet ska fungera som ett verktyg och som inspiration för både kommun, byggherrar och projektörer genom att skapa en generell helhetsbild och en gemensam vision av den framtida stadsdelens karaktär. Detta dokument beskriver vilka kvalitéer som eftersträvas vilket är extra viktigt med tanke på att utbyggnaden kommer att ske etappvis och under lång tid i samverkan med flertalet parter.

En ny stadsdel i Karlstad för 1500 bostäder.