Urban Design

LITTERATURGATAN
I GÖTEBORG

Efter att ha gått vidare i ett parallellt, uppdrag som syftade till en förtätning på impediment och f.d. parkeringsytor, hjälpte vi Bostads AB Poseidon hela vägen fram till ny detaljplan för ny bostadsbebyggelse. Målet med utvecklingen av området har varit att skapa en tätare och mer stadsmässig miljö genom att komplettera och integrera den nya bebyggelsen med den befintliga strukturen. Nya byggrätter för 10 vånings punkthus möjliggjordes bl.a. i de befintliga kvarterens ytterhörn så att den nya bebyggelsen blev fysiskt integrerad med den gamla (se illustrationsplan). Bostadsbeståndet i ”Backa röd” utgörs nästan uteslutande av hyresrätter. Målet är att bygga ett socialt blandat område för människor i olika livssituatio­ner och med olika ekonomiska förutsättningar och situationer som ändras över tid. Genom att erbjuda bostäder i olika storlekar och bostadsformer har de boende möjlighet att flytta efter behov, men ändå bo kvar inom samma område. Den nya detaljplanen möjliggör därför en mix av boendeformer med såväl radhus som flerbostadshus och utöver det är det en blandning av aktörer och upplåtelseformer.

”Området är fram till idag uppdelat i olika enklaver med stora infrastrukturella barriärer mellan sig. Vi har möjliggjort att bygga ihop dessa områden till en sammanhängande bebyggelse som tillför kvaliteter till hela stadsdelen.” Rickard Stark, Okidoki

Okidokis förslag för utvecklingen av Litteraturgatan, "Backa Grön", låg som underlag för markanvisningstävlingen som vanns av Bostads AB Poseidon tillsammans med Egnahemsbolaget.

Nytt gränssnitt mellan befintlig bebyggelse och radhus som möts i en gemensam gata. Nya punkthus förtätar befintliga kvarters ytterhörn på väser sida.

Flygvy kvällstid

Litteraturgatan

Området direkt väster om Litteraturgatan, som byggdes ut under 60- och 70-ta­len, i ett typiskt funktionsseparerat och glest område. Ny bebyggelse vävs samman med befintlig struktur och möts i en gatusektion. Alla kvarter följer en princip där bebyggelsen är som lägst mot sydväst och mot befintlig bebyggelse och som högst mot Litteraturgatan och nordost. Detta optimerar solljusinflöden på gårdar och innebär samtidigt att de lägre delarna respektfullt möter den befintliga bebyggelsen.

Längst i söder etableras tre kvarter. Vid byggrätterna i hörnen av den befintli­ga bebyggelsen etableras tre högre hus som bildar landmärken för hela området. Vid grönområdets slänt förläggs en förskola med tillgänglighet till lummig grönska och lekplats. I norr etableras ett antal mindre och mer intima kvarter. Denna bebyggelse knyter an till etablerade stråk i den befintliga bebyggelsen. En stadsdel ska kunna va­rieras över tid, allt eftersom invånarnas behov förändras, därför underlät­tas för kommersiella lokaler i bottenvåningen på sikt längs Litteraturgatan. Stadsdelen ger förutsättningar för en social integration på olika nivåer – på stadsdelsnivå, på kvartersnivå och inom den egna bostadsenheten. Förtätningen berikar och utvecklar stadsdelens karaktärsdrag – mångfalden av människor speglas även i den nya bebyggelsen.

Utvecklingen som just nu byggs ut på impediment och f.d. parkeringsytor.

Detaljplanen för Litteraturgatan vann Yimby-priset 2016 med motiveringen:

”Backa grön är en plan och ett stadsprojekt som kan bli en inspiration för framtiden. Genom att på ett smart sätt utnyttja de många ytor som finns längs gatan i form av impediment och parkeringsplatser har man lyckats åstadkomma en utmärkt förtätningsplan. Med variationsrik arkitektur och en klassisk kvartersstruktur sätter man stadsrummet i fokus och man kan tillföra stadsdelen kvaliteter som idag saknas. Backa blir en del av staden.”

Här kan du läsa mer om planhandlingarna hos Göteborgs Stad.