Urban Design

MARIESJÖ

OKIDOKI har tillsammans med Skövde kommun tagit fram planprogram för Mariesjö i centrala Skövde. Projektet är en expansion av kvartersstaden mot området kring högskolan och innehåller massor med nya bostäder och verksamheter, nytt kunskapsstråk, bevarade byggnader och annat.

Kunskapsstråket är en grön länk genom området och en plats för lärande och forskning. Rumsligt upplevs det som en kurvig gata kantad av universitetsbyggnader och platsbildningar i form av grönområden och torg. I kontrast till det organiska stråket står kvartersstaden med med sina raka gator och slutna kvarter.

– Det här är en urban plats att bo och arbeta i, med tydligare åtskillnad mellan privat och offentligt. Kvartersstrukturen utgår från befintliga fastighetsstorlekar i industriområdet, säger Martin Nordahl.

Planstrukturen som kommer från det ursprungliga rutnätet i industriområdet möter den mer organiska campusstrukturen på höger sida mot grönskan.

Konceptet för Mariesjö är att innerstaden ska expandera utanför nuvarande stadscentrum.

Ny allmänplatsgata med Okidokis staplade radhus på högersidan.

Typisk stadsgata med förslagen byggrätt i strategisk skärningspunkt för parkeringsgarage kombinerat med bottenvåning med mataffär.

Typkvarteren är stora för att få till bra solbelysta gårdar och möjliggöra för flera byggherrar och olika innehåll.

Industriområdet Mariesjö ligger cirka en kilometer från Skövde centrum. Projektet låter innerstadens kvartersstad expandera över till “fel” sida järnvägen och genom planprogrammet har Skövde kommun tagit ett ambitiöst grepp. Det är en större stadsutveckling som påminner om sekelskiftets stadsplaner. Som i så andra många svenska städer är en av de största utmaningarna med att utvidga innerstaden att överbrygga barriärer.

Målbilden med projektet har varit att bygga stad, med fokus på stadsgator som har blandtrafik och hög exploateringsnivå, men också skyddade privata platser och gröna gårdar med plats för stora träd, säger Rickard Stark.

Befintlig industribebyggelse.

Nya bostäder förtätar området.

Nya bostäder förtätar området.

Läs hela programplanen för Mariesjö här (PDF)

Okidoki vann markanvisningstävlingen om Tegelbruket och vi arbetar nu även med fler detaljplaner.
Läs mer om detaljplaner och bostadsprojektet Tegelbruket här.

Vill du veta mer om projektet? Hör av dig till Martin Nordahl, stadsbyggnadsstrateg och ansvarig arkitekt, martin@okidokiarkitekter.se, 073–376 84 23. Eller till Rickard Stark, kreativ chef, rickard@okidokiarkitekter.se