Signalen i Trelleborg

Tillsammans med Systemputs vinner vi mark­anvisningen för bostäder inom utvecklings­området Övre i Trelle­borg. Bygg­rätten består av två delar på samma fastig­het. Den ena innebär en konvertering av det gamla gas­verket till radhus och den andre delen är en ren bygg­rätt för fyra våningar.

Vi har tidigare varit invol­verade i stads­planens utveck­ling och området Övre inne­bär en för­tätning bland annat längs det gamla tåg­spåret och på impediments­ytor. I och med mark­anvisningen går vi ett steg närmare och gestaltar husen.

– Trelleborg använder av sig bestämmelsen ”våningsantal” i detaljplaner, vilket gör att det går att komma fram med innovativa bostadslösningar i flera plan. Så är fallet i nyproduktionen där vi utöver en piano nobile föreslår tre tvåvåningslägenheter, säger Johanna Bocian Östberg, studiochef Bostad.

Gemensamt för båda husen är tegelhantverket och det gamla gasverkets tegelmurar demonteras för att saneras och återuppbyggas på samma plats. Det är en vacker bruksarkitektur från 1800-talet som idag ingår i en mindre grupp av liknande bebyggelse medan stilen på nyproduktionen är modern grace.

– Modern grace ger upplevelsevärlden som klassisk arkitektur med en modern icke-knuten form. Det är en tredje väg som bejakar det moderna samhället, men som lägger till det estetiska perspektivet, säger Rickard Stark, kreativ chef.