I kontors­kvarteret Södra Porten stöttar vi fastighets­ägaren med att balans­era snabb­fotat och lång­siktigt utvecklings­arbete. De befint­liga byggnad­erna rustas upp och får blomma ut i sina unika stilar från olika tids­åldrar, och på så sätt stärks den urbana karak­tären som sär­skiljer området från andra liknande kontors­kvarter.

Kombinationen av nyproducerat i äldre fastigheter, med karaktär och kvalitéer som inte finns i nybyggda hus, ger lokaler med en personlig, ombonad och trivsam känsla. Husen är vackra i både proportion och materialitet och tillsammans med den grönskande innergården skapar de en fin utsikt och rekreationsplats.

I Södra Porten finns en spännande mix av olika byggnader där olikheterna har förstärkts snarare än att tonas ner.

Vi etablerade tidigt ett koncept som verktyg för små och stora insatser och det första pensel­draget utfördes redan några månader efter förvärvet. Parallellt har förslag på mer om­fattande åt­gärder såsom ombyggna­tioner, fasad­renover­ingar, visions­arbete, inredning och gestaltning av gemen­samma ytor interiört och exteriört utförts. I gräns­landet mellan för­valtning och utveck­ling kan varje under­hålls­tillfälle utnyttjats för att närma sig den över­gripande visionen för området.

Södra Porten ligger i skärningspunkten mellan Göteborg och Mölndals kommuner. Med en total yta om 75.000 kvadratmeter kontor inhyser det idag arbetsplatser för runt 3.500 personer. Vi har arbetat med projektet i nära samarbete med Fastighets AB Regio, Grandab Management AB och Paradigm Brand Consultancy.